Prevádzkový poriadok parkoviska

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

plateného parkoviska Športovo-rekreačného strediska Jahodná

PREVÁDZKOVATEĽ

SWAM spol. s r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice

IČO: 17147158, IČ DPH: SK2020490032, e-mail: ski@jahodna.sk

PREVÁDZKOVÁ DOBA

Pracovné dni:                                                   9:00 hod. – 20:00 hod.

Sobota, nedeľa, sviatky, prázdniny:         8:00 hod. – 20 :00 hod.

CENA PARKOVNÉHO A SPÔSOB PLATBY

Cena: 5,00 € / deň s DPH

Spôsob platby:  Jednorazový poplatok zaplatený platbou v hotovosti resp. platobnou kartou obsluhe  pri vstupe do areálu Športovo-rekreačného strediska Jahodná

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PARKOVANIA

 1. Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky užívania nechránených parkovacích miest zákazníkov, určených na parkovanie osobných motorových vozidiel, úžitkových motorových vozidiel, autobusov a motocyklov medzi prevádzkovateľom parkovacích miest a medzi držiteľom alebo užívateľom cestných motorových vozidiel užívajúcimi vyššie uvedené parkovisko.

2. Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok, cenu za parkovanie a úhradou jednorazového parkovného, uzatvára dohodu o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína:

 · zaplatením jednorazového poplatku obsluhe parkoviska, prevzatím dokladu z elektronickej registračnej pokladnice a vjazdom do priestorov parkoviska,

Dohoda medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa končí:

 · výjazdom vozidla z parkoviska

3. Systém parkovania:

 Vjazd vozidla:

· každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred vjazdom na parkovisko,

· vodič s vydaným parkovacím lístkom (dokladom z ERP) vchádza na parkovisko,

· vodič zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste,

· opustí parkovacie miesto až po zabezpečení vozidla proti vniknutiu nepovoleným osobám.

4. Na parkovisku je vodič povinný dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Rýchlosť jazdy v areáli parkoviska je max. 20 km/hod.

6. V prípade, že odstavené vozidlo tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, je prevádzkovateľ oprávnený bezodkladne volať odťahovú službu na náklady majiteľa resp. užívateľa vozidla.

7. V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok, má prevádzkovateľ právo dať pokyn k inštalovaniu zariadenia na znehybnenie vozidla, resp. na náklady majiteľa odtiahnuť vozidlo.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené treťou osobou na vozidlách či za odcudzenie vecí z týchto vozidiel zaparkovaných na parkovacích miestach.

9. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa parkoviska resp. na vozidlách iných užívateľov parkoviska.

10. Výnimka z platenia parkovného sa vzťahuje na: vozidlá DPMK (autobusy a dispečérske  vozidlá), vozidlá Mestských lesov a ich dodávateľov pri pracovnom výkone, vozidlá firiem podnikajúcich v Športovo-rekreačnom strediska Jahodná a ich zamestnancov, vozidlá prechádzajúce parkoviskom v smere na Vyšný Klátov resp. z Vyšného Klátova  smerom na Košice, pri opustení týchto priestorov do 10 minút (pri opustení týchto priestorov vozidlom zákazníka v stanovenom limite, bude mu vrátená zaplatená výška parkovného pri výjazde z parkoviska na opačnej strane po vrátení dokladu z ERP).

II. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. Pri zaparkovaní vozidla, vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému pohybu, parkovať iba na jednom parkovacom mieste.

2. Dodržiavať všetky výstražne nápisy, dopravné značky a tento prevádzkový poriadok.

3. Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.

4. Parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať len na vyznačenom nechránenom parkovacom mieste.

5. Udržiavať čistotu a poriadok.

6. Starostlivo uschovať parkovací lístok.

III. V PRIESTOROCH PARKOVISKA JE ZAKÁZANÉ

1. Parkovať na trávnatých plochách.

2. Parkovať na chodníkoch.

3. Umiestňovať akékoľvek iné predmety ako motorové vozidlá.

4. Vykonávať akékoľvek opravy vozidla, vrátane umývania exteriéru a interiéru vozidla.

V prípade porušenia pravidiel č. 1 – 3 si prevádzkovateľ parkoviska vyhradzuje právo na privolanie hliadky Mestskej polície, prípadne odťahovej služby na náklady majiteľa vozidla.

IV.ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú na parkovisku, vrátane krádeže vozidla, alebo jeho časti spôsobenú treťou osobou.

2. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, taktiež neručí za voľne odmontovateľné časti vozidla.

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Prevádzkový poriadok sú povinní dodržiavať všetci užívatelia parkovacích miest v areáli Športovo-rekreačného strediska Jahodná.

2. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 13.1.2021.

3. Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovej stránke www.jahodna.sk.

 

V Košiciach dňa 13.1.2020                                                          

 

                                                                                                              MVDr. Ján Švec

                                                                                                              konateľ SWAM, spol. s r.o.


Doprajte si oddych, ktorý si zaslúžite v príjemnom prostredí na Jahodnej.

Newsletter

novinky na Váš email

 

Facebook

už čoskoro

Kde nás nájdete

zobrazenie na mape

2010 (c) Jahodná - Športovo rekreačné stredisko - všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa stránky.